+47 97 97 14 14 post@geilolia.no

Geilolia AS er nå Miljøfyrtårn

Vi ønsker å ta ansvar for miljøet og i juni 2021 ble vi sertifisert som Miljøfyrtårn.

I dette arbeidet inngår gjennomgang av bedriftens innkjøps-, vedlikeholds- og avfallsrutiner. Minst like viktig er at vi skal tilrettelegge for våre gjester slik at de kan være en aktiv del av miljøarbeidet, og at vi skal tenke miljø både ved vår arbeidsplass, samt ved valg av samarbeidspartnere.

Vårt mål er å ta vare på miljøet og menneskene, samtidig som vi skaper verdi, vekst og innovasjon.

Ved å integrere bærekraftige tenkemåter i alle ledd av vår virksomhet, ønsker vi å oppnå en organisasjon hvor våre ansatte, kunder/gjester og leverandører kan trives og vokse.
Sammen skal vi samarbeide og jobbe mot et felles mål, et bedre og mer bærekraftig fremtid.

 

Konkrete mål for HMS:
Vi skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø for alle ansatte
Vi skal kildesortere avfall
Vi skal redusere energibruket
Vi skal øke antall miljømerkede produkter
Vi skal øke antallet miljøsertifiserte leverandører med 5%

 

 

Geilo er et Bærekraftig Reisemål

Merket for Bærekraftig Reisemål er et kvalitetsmerke for reisemål i Norge. Merket bygger på en standard som setter tydelige krav til reisemålets evne til bærekraftig virksomhet og utvikling.

Merkeordningen er et tilbud til norske reisemål som ønsker å ta et ansvar for reiselivets negative påvirkning på miljøet.
Merking forutsetter at reisemålet tar vare på natur, kultur og miljø, styrker sosiale verdier og er økonomisk levedyktig.

Geilolia AS er medlem av Visit Geilo og har, sammen med de andre medlemsbedriftene, vært med på prosessen frem mot merket.

 

Hva innebærer miljøsertifiseringen?

Miljøsertifisering og bærekraftig reiseliv omhandler mye mer enn de fleste forestiller seg når det gjelder miljøarbeid. Det er lett å tenke kun på svanemerking, kildesortering og sparepærer. Sertifiseringen stiller også mange andre krav, men gir også inspirasjon og muligheter.

I arbeidet inngår også et ansvar for lokal kultur og historie, gode arbeidsplasser og å skape et levedyktig lokalsamfunn. Mye av dette er allerede på plass, men gjennom sertifiseringsprosessen må vi dokumentere alt og tenke grundig gjennom alle valg vi tar.

Innovasjon Norge har på bakgrunn av UNWTOs definisjon utarbeidet sine 10 prinsipper for et bærekraftig reiseliv:

 

Bevaring av natur, kultur og miljø

1. Kulturell rikdom
Å respektere, videreutvikle og fremheve lokalsamfunnets historiske kulturarv, autentiske kultur, tradisjoner og særpreg.

2. Landskapets fysiske og visuelle integritet
Å bevare og videreutvikle landskapskvalitet, både for by og bygd, slik at landskapets fysiske og visuelle integritet ikke degraderes.

3. Biologisk mangfold
Å støtte bevaringen av naturområder, dyreliv og habitater, og minimere ødeleggelser av disse.

4. Rent miljø og ressurseffektivitet
Å minimere reiselivsbedrifters og turisters forurensing av luft, vann og land (inkludert støy), samt og minimere genereringen av deres avfall og forbruk av knappe og ikke-fornybare ressurser.

Styrking av sosiale verdier

5. Lokal livskvalitet og sosiale verdier
Å bevare og styrke livskvaliteten i lokalsamfunnet, inkludert sosiale strukturer, tilgang til ressurser, fasiliteter og fellesgoder for alle, samt unngå enhver form for sosial degradering og utnytting.

6. Lokal kontroll og engasjement
Å engasjere og gi kraft til lokalsamfunnet og lokale interessenter mht, planlegging, beslutningstaking og utvikling av lokalt reiseliv.

7. Jobbkvalitet for reiselivsansatte
Å styrke kvaliteten på reiselivsjobber (direkte og indirekte), inkludert lønnsnivå og arbeidsforhold uten diskriminering ut fra kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

8. Gjestetilfredshet, trygghet og opplevelseskvalitet
Å sørge for trygge, tilfredsstillende og berikende opplevelser for alle turister uavhengig av kjønn, rase, funksjonshemminger eller andre faktorer.

Økonomisk levedyktighet

9. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsdestinasjoner gjennom lokal verdiskapning
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsdestinasjoner i et langsiktig perspektiv, gjennom å maksimere reiselivets verdiskapning i lokalsamfunnet, inkludert hva turistene lagger igjen av verdier lokalt.

10. Økonomisk levedyktige og konkurransedyktige reiselivsbedrifter
Å sikre levedyktigheten og konkurransedyktigheten til reiselivsbedrifter i et langsiktig perspektiv.